4. KONGRES

Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS

s medzinárodnou účasťou

jeseň 2024

 

 

 

Aktuality

Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som sa Vám v mene kolegov z výboru našej spoločnosti prihovoril takýmto doteraz nie zvyčajným spôsobom na nových stránkach našej spoločnosti. Takýmto „informačným kanálom “ Vám priblížime, čo sa v spoločnosti aktuálne deje, čo sa nám podarilo, na čom pracujeme a čo chystáme do budúcna. Tých aktivít je množstvo, navzájom sa prelínajú, v každom momente sa dotýkajú aktivít iných spoločností a odborností – presne ako naša transplantačná medicína. Tiež je v podstate prepojením viacerých špecializácií – anestéziológov, nefrológov, chirurgov (hrudných, brušných, cievnych), urológov, kardiológov, kardiochirurgov, hepatológov, imunológov, mikrobiológov, hematológov, pneumológov, odborníkov v laboratórnej medicíne atď.

Určite mi všetci dáte za pravdu, že pre rozvoj a spoluprácu je jedným z najdôležitejších atribútov komunikácia a správna informovanosť. Rozhodli sme sa preto s kolegami, že členovia spoločnosti budú mať prostredníctvom členskej zóny prístup k zápisniciam zo zasadnutí výboru. Zriadili a oživili sme tiež viacero pracovných skupín a sekcií, do aktivít ktorých Vás srdečne pozývame.

Budem rád, keď informácie o našej spoločnosti preniknú vďaka Vám aj k iným odborníkom, oslovia ich a odrazí sa to v konečnom dôsledku aj na zvýšenom počte našich členov.

 

SEKCIE A PRACOVNÉ SKUPINY STS

V rámci zintenzívnenia a zefektívnenia sme v rámci STS v súlade s pravidlami SLS založili alebo obnovili viacero pracovných skupín (PS) a sekcií. Nevznikli samoúčelne, majú za cieľ v rámci programového riadenia koordinovane vytvárať platformy na riešenie konkrétnych úloh a projektov, s ktorými sme konfrontovaní. Do aktivít pracovných skupín a sekcií sa nám darí postupne zapájať viacerých kolegov zo všetkých transplantačných centier a veríme, že presne týmto spôsobom sa v konečnom dôsledku dostavia želateľné prínosy a výsledky.

1. PS pre transplantácie obličiek od živých darcov a pre výmenné obličkové programy – cieľom tejto PS je vytvoriť medicínsky a legislatívny rámec pre celoslovenský program párových výmen obličiek od žijúcich darcov, vytvoriť register párov darca a príjemca s krvnoskupinovou a HLA inkompatibilitou, štandardizovať proces prípravy a realizácie výmenných transplantácií obličiek, pripraviť kritériá pre výberový algoritmus výmenných transplantácií a zvyšovať informovanosť odbornej a laickej verejnosti o význame programu. V PS sú zastúpené všetky štyri obličkové transplantačné centrá a Národná transplantačná organizácia (NTO). Garantkou pracovnej skupiny je MUDr. Tatiana Baltesová, PhD. z TC Košice.
2. PS pre imunologickú diagnostiku v transplantačnej medicíne – cieľom tejto PS je reflektovať zmeny imunologických a imunogenetických vyšetrení v poslednom desaťročí pod vplyvom nových technológií a tiež požiadaviek na ich kvalitu a porovnateľnosť. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná úzka spolupráca jednotlivých imunologických laboratórií a jednotný rámec kvality vyšetrení. PS, v ktorej sú zastúpené všetky slovenské TC, sa bude fokusovať na tieto aktivity: zavedenie porovnateľných metód na stanovenie HLA typizácie metódami analýzy DNA, organizáciu „high resolution“ HLA typizácie pre program orgánových transplantácií, formalizovanie zavedeného systému medzilaboratórnych kontrol pre krížové skúšky (cross match) pred transplantáciou orgánov, zjednotenie metód na vyšetrenie anti-HLA protilátok metódou Luminex, využitie výsledkov kvalitatívne nových vyšetrení (Luminex, high-resolution
HLA typizácia) na aplikáciu nových postupov pre stanovenie humorálnej rejekcie a imunologického rizika metódami „in silico“ (virtuálny cross match) a nastavenie trvalej efektívnej spolupráce medzi imunologickými laboratóriami s cieľom skvalitniť imunologickú diagnostiku pre program transplantácie orgánov a buniek. Garantom PS je MUDr. Daniel Kuba, PhD. z NTO z Bratislavy.
3. PS pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy a pre vedecké štúdie – cieľom PS je jednak participácia na aktivitách MZ SR v oblasti vytvárania štandardných diagnostických a terapeutických postupom a tiež vytváranie podmienok na to, aby sme sa aj na akademickom poli mohli prezentovať našimi výsledkami v celoslovenskom meradle a porovnať sa s inými krajinami v rôznych oblastiach transplantačnej medicíny. Garantom PS je Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. z TC Martin.
4. PS pre implementáciu programu DCDD – túto pracovnú skupinu plánujeme vytvoriť spolu so zástupcami Slovenskej spoločnosti pre anestéziu a intenzívnu medicínu (SSAIM), jej cieľom bude vytvorenie komplexných legislatívnych, organizačných, ekonomických, medicínskych a procesných podmienok pre etablovanie programu odberov orgánov od darcov po cirkulačnom potvrdení smrti (DCDD aka DCD). Garantom PS je MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC. z TC Bratislava.
5. Sekcia transplantačných koordinátorov – v čo najkratšom období plánujeme obnoviť jej činnosť, nedávno sa nám podarilo úspešne dotiahnuť legislatívny background.
6. Sekcia regeneračnej medicíny a bunkovej terapie – cieľom je zachytiť aktuálne trendy a začať systematickú prípravu pre aplikáciu moderných technológií regeneračnej medicíny a bunkovej terapie do našej terapeutickej praxe. Sekcia je otvorená pre všetkých záujemcov z radov lekárov rôznych odborností, biológov a chemikov. Garantom sekcie je MVDr. Ján Rosocha, CSc. z Košíc.

NOVÁ SEKCIA REGENERAČNEJ MEDICÍNY A BUNKOVEJ TERAPIE

Stav súčasných trendov v liečbe ochorení rôzneho pôvodu a poškodení tkanív a orgánov posúva modernú medicínu do nepredstaviteľných možností. Génová terapia, liečba pomocou buniek a ich extracelulárnych produktov, modulácia imunitného systému a mnohé ďalšie moderné technológie prinášajú hlavne novú nádej pre pacientov s dodnes neliečiteľnými ochoreniami a zároveň vnášajú do terapeutického procesu nový pojem – „personalizácia“, liečba šitá na mieru, podľa potrieb konkrétneho pacienta.
Na základe analýzy veľkého množstva vstupných pacientskych dát, ktoré produkujú genomické, proteomické a iné tzv. „omics“ analytické technológie a ich porovnania s historickými údajmi sa tieto dáta vyhodnocujú do podoby jednoducho čitateľnej pre lekára diagnostika a lekára terapeutika. Analýza veľkoobjemových dát dnes predstavuje ohromnú výhodu pre personalizáciu modernej medicíny a umožňuje lekárom komprimovať taký objem poznatkov, ktoré autonómne ľudský mozog nebude nikdy schopný v reálnom čase zvládať. Na tom je aj založená liečba pomocou ATMP – angl. Advanced Therapy Medicinal Products (slov. medicínskych produktov pre pokrokovú terapiu). Ich význam pre budúcnosť medicíny vrátane transplantačnej medicíny je obrovský, nakoľko v strete dvoch cudzích antigénnych systémov – čo je transplantácia viabilných orgánov – je nevyhnutná rôznorodá manipulácia s imunitných systémom, či už pred samotnou transplantáciou alebo po nej. V dnešnej dobe sa do „hry“ dostáva regeneračná medicína a jej technológie, ktoré sa uplatňujú pri liečbe poškodených kostí, chrupiek, umožňuje moduláciu imunitného systému, nervového systému, liečbe autoimunitných ochorení, onkologických a infekčných ochorení atď. Máme na mysli technológie ako CAR T, liečba pomocou T buniek, NK buniek, makrofágov, monocytov, dendritických buniek, mezenchýmových stromálnych buniek, somatických tkanivovo – špecifických buniek, kmeňových krvotvorných buniek, a podobne.
Začať systematickú prípravu pre aplikáciu týchto technológií do našej terapeutickej praxe je dnes veľmi dôležité. Potrebné je zvládnuť technológiu, ktorá je multidisciplinárna a je absolútne esenciálna pre produkciu ATMP aj pre prax, čo si vyžaduje zapálených odborníkov – lekárov, biológov a chemikov. Transplantačná komunita je prirodzene práve tá, ktorá vytvorila priestor pre vznik tejto jedinečnej novej sekcie STS SLS. Týmto pozývame k vstupu do sekcie všetkých tých, ktorí majú záujem o modernú transplantačnú medicínu, modernú onkológiu, hematológiu, traumatológiu, ortopédiu, a pod. Pozývame všetkých, ktorí chcú svojou odbornosťou a záujmom pomôcť rozvíjať na Slovensku túto modernú oblasť.

ČO SME UROBILI ...

Členovia výboru našej spoločnosti (Beňa, Chrastina, Koller, Kuba, Žilinská) sa aktívne podieľajú na práci Transplantačnej komisie MZ SR. Hlavnou náplňou aktivít tejto komisie je aktuálne napĺňanie aktivít prijatého Akčného plánu. Významnou mierou sme sa tiež podieľali v spolupráci s analytickým tímom Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR na vypracovaní nákladového modelu transplantačnej starostlivosti o pacientov s terminálnym ochorením obličiek.
V rámci aktivít priamo súvisiacich s našou prácou sme pripomienkovali pre VšZP platný zoznam laboratórnych výkonov, v rámci jednaní s CKS UDZS sme pripomienkovali zoznam DRG pre rok 2020 a tiež pre nasledujúce obdobie, v spolupráci s MZ sme pripravili Vyhlášku o koordinátoroch, ktorá je po úpravách po medzirezortnom pripomienkovom konaní pripravená na prijatie, aktuálne pracujeme na novelizácii odborného usmernenia o alokáciách, intenzívne sme sa podieľali na celom procese týkajúcom sa úhrad imunosupresív pre transplantovaných pacientov.
V marci 2019 sa uskutočnilo pravidelné jarné sympózium v Martine, v júni 2019 sa uskutočnil v Bratislave pravidelný Up-to-date Transplant meeting, tentokrát pod záštitou vtedajšej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej ako „kick-off“ meeting novej spolupráce s TC Motol Praha, kde sú slovenským pacientom transplantované pľúca, v novembri 2019 zase pravidelné Transplantfórum v Košiciach a v januári tohto roku spoločné sympózium so Slovenskou urologickou spoločnosťou v Tatrách.

ČO CHYSTÁME ...

V dôsledku pandémie sa významne menia princípy vzdelávania a posúvajú sa na novú virtuálnu platformu, pripravujeme nový koncept vzdelávania predovšetkým v oblasti darcovstva orgánov a tiež transplantácií obličiek od žijúcich darcov. V rámci fungovania v SLS sme pripravili vnútorný poriadok spoločnosti, aktuálne sú v pripomienkovom konaní nové stanovy SLS, plánujeme (niektoré kontakty už boli zrealizované) rozvinúť efektívnu spoluprácu v rôznych medicínskych oblastiach s presahom na transplantačnú medicínu s viacerými odbornými spoločnosťami (SSAIM, SHS, SNS, SKS, ...).
Chceme presadiť transplantačnú medicínu do aktivít SLOVACRIN-u, nadviazať spoluprácu s inými zahraničnými transplantačnými spoločnosťami (okrem českých, s ktorými spoluprácu dlhodobo udržiavame), plánujeme komplexne zapojiť do spoločných edukačných aktivít pacientske organizácie (Dar života, ...) a medzinárodné organizácie (Eudonorgan, ...).
V rámci STS otvárame diskusnú platformu na tému GDPR a sociálna stratifikácia po transplantácii.
Plánované marcové stretnutie v Martine sa pre pandémiu neuskutočnilo, 17.06.2020 ale pripravujeme vo virtuálnom priestore ako webinár s live-streamom na kanál Yutube s participáciou
našich aj zahraničných odborníkov smeinár „Up-to-date transplant“ (z Bratislavy), v októbri 2020 sympózium banskobystrického TC pri príležitosti 30. výročia začiatku transplantácií v bystrickom regióne, v novembri Transplantfórum v Košiciach – presné dátumy a programy budú včas uverejnené na novom webe. A vlastne aj spôsob realizácie – s najväčšou pravdepodobnosťou bude virtuálny.

A v apríli 2021 plánujeme vo Vysokých Tatrách 3. kongres našej spoločnosti!

KAMPAŇ SEDEM ŽIVOTOV

Aj v roku 2019 sme pokračovali v kampani Sedem životov, ktorej cieľom je zlepšiť povedomie laickej a odbornej verejnosti o význame darcovstva orgánov a o orgánových transplantáciách, ktoré zachraňujú ľudské životy. Mottom kampane je „Staň sa darcom a hovor o tom doma“. V roku 2019 sme sa zamerali na produkciu videí propagujúcich darcovstvo orgánov a transplantácie prostredníctvom osobností politického, kultúrneho a spoločenského života, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na verejnosť a ovplyvniť tak vnímanie tak citlivej témy, akou je darcovstvo a transplantácia orgánov. Videá sú súčasťou rozsiahlej bannerovej kampane na portáli www.cas.sk, sú umiestňované na facebooku kampane Sedem životov a na webe www.sedemzivotov.sk ako aj na Youtube kanáloch. Zapojili sme sa do aktivít v rámci Svetového dna transplantácií, dňa 6.6.2019 študenti lekárskych fakúlt rozdávali propagačný materiál v transplantačných centrách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Martine. V rámci Svetového dňa transplantácií sme spolu s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a za účasti bývalej ministerky pani docentky Andrey Kalavskej zorganizovali tlačovú konferenciu, kde sa hovorilo najmä o problémoch súvisiacich s darcovstvom orgánov a transplantáciách ako aj o plánovaných legislatívnych zmenách týkajúcich sa najmä posilnenia kompetencií koordinátorov. V predvianočnom čase sa podarilo prezentovať program v rámci benefičného koncertu Slovensko Advent 2019, aktivity sme ukončili svätou omšou za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť, ktorá sa už tradične konala v Katedrále sv. Martina. Podobné omše sa konali aj v ostatných mestách, kde sú transplantačné centrá – v Košiciach, Martine a Banskej Bystrici.

NA ZÁVER

Vážení kolegovia, pozývam Vás všetkých na spoluprácu v rámci pracovných skupín a sekcií spoločnosti a prosím Vás o zdieľanie našich plánov s kolegami, ktorí ešte nie sú členmi Slovenskej transplantologickej spoločnosti. Naše brány sú otvorené pre spoluprácu ...

Za výbor STS s úctou a pozdravom,

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC.

Slovenská transplantologická spoločnosť

Je dobrovoľnou odbornou a vedeckou spoločnosťou a je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. STS sa podieľa na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami. Poslaním Slovenskej transplantologickej spoločnosti je prenášať do vedomia širokých lekárskych vrstiev najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú vedecké kongresy, konferencie, sympóziá a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.

Viac o nás

Transplantológia

Na Slovensku ako prvý transplantoval obličku profesor Vladimír Zvara so spolupracovníkmi na urologickej klinike v Bratislave v roku 1972. V roku 1988 začalo fungovať transplantačné centrum v Košiciach, v roku 1991 transplantačné centrum v Banskej Bystrici a v roku 2003 transplantačné centrum v Martine.

Transplantácia obličky je v súčasnosti rutinnou metódou a integrálnou súčasťou dialyzačno-transplantačného programu v liečbe chronickej obličkovej choroby. Transplantácia obličky poskytuje pacientom so zlyhaním obličiek predovšetkým výrazne vyššiu kvalitu života v porovnaní s dialýzou. Až 75 % pacientov po transplantácii obličky je schopných zaradiť sa po operácii do pracovného procesu a približne jedna z 50 žien s transplantovanou obličkou vo fertilnom veku otehotnie.

Viac

Kampane

Je dobrovoľnou odbornou a vedeckou spoločnosťou a je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. STS sa podieľa na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami.

Generálny sponzor