Slovenská transplantologická spoločnosť (STS) je dobrovoľnou odbornou a vedeckou spoločnosťou a je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. V súlade s jej stanovami sú jej súčasťou pracovné skupiny a sekcie. STS sa podieľa na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami.

Slovenská transplantologická spoločnosť reprezentuje odbor transplantačnej medicíny, iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská:

  • k otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou transplantácií orgánov a tkanív,
  • k otázkam týkajúcim sa možnosti uplatňovať v medicínskej praxi špičkové diagnostické a liečebné postupy,
  • k otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov,
  • k otázkam existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve,
  • k otázkam špecializačných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania,
  • k návrhom odborníkov do rôznych komisií.

Iniciuje a sprostredkováva prenos najnovších vedeckých odborných medicínskych, diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou neinštitucionálneho vzdelávania.

Poslaním Slovenskej transplantologickej spoločnosti je prenášať do vedomia širokých lekárskych vrstiev najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú vedecké kongresy, konferencie, sympóziá a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.

Slovenská transplantologická spoločnosť rozvíja spoluprácu s odbornými spoločnosťami v susedných krajinách a krajinách Európy. Spolupráca sa sústreďuje na prenos najnovších vedeckých poznatkov a skúseností v oblasti transplantácií a odberovom programe.

Slovenská transplantologická spoločnosť háji záujmy svojich členov.

 

Sídlo spoločnosti:

Slovenská transplantologická spoločnosť SLS
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Slovenská republika

Generálny sponzor