Transplantačné centrá pre Transplantácie krvotvorných buniek (kostnej drene) 18.9.2017

 

Bratislava

Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ

Prednosta: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Zástupca prednostu kliniky: MUDr. Andrej Vranovský, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava
Telefón: 02 59378 (kl. 462, 225)
e-mail:  avranovsky@gmail.com

 

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP

Prednostka: doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Zástupkyňa prednostky kliniky: MUDr. Júlia Horáková, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Telefón: 02 59371 (kl.: 939, 927)
e-mail:  horakova@dfnsp.sk

 

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB         

Prednostka: Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Zástupca prednostky kliniky: doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Korešpondenčná adresa:

KHaT LF UK, SZU a UNB
Antolská 11, 851 07 Bratislava
Telefón/fax: 02 6867 3580/ 02 6353 2167
e-mail: mistrik@pe.unb.sk

 

Košice

Klinika hematológie a onkohematológie UN L.Pasteura Košice

Primár: MUDr. Tomáš Guman, PhD

Korešpondenčná adresa:

Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura
Tr. SNP č.1, 041 66 Košice
Telefón/fax: 055 640 4410/ 055 640 4426
e-mail: tomas.guman@unlp.sk

 

Banská Bystrica

Hematologické oddelenie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Primár: MUDr. Alexander Wild

Korešpondenčná adresa:

HO FNsP FDR
Nám. L.Svobodu 1, 975 17 B.Bystrica
Telefón/fax: 048 441 2180/ 048 413 4049
e-mail: awild@nspbb.sk

 
Martin

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM

Prednosta: Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Zástupca prednostu kliniky: MUDr. Ján Hudeček,  CSc.

Korešpondenčná adresa:

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Telefón/fax: 00421 43 4132061
e-mail: hudecek@unm.sk

Generálny sponzor