V júli 2017 boli publikované údaje o aktuálnej situácii programov párových výmen obličiek v krajinách, ktoré sú zapojené v projekte ENCKEP (European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes).

www.enckep-cost.eu

Tento projekt je podporovaný z dlhodobého rámcového programu COST (European cooperation in science and technology). Cieľom iniciatívy ENCKEP je vypracovať podklady pre medzinárodnú spoluprácu pri realizácii párových výmen obličiek od žijúcich darcov. Projekt sa začal realizovať v novembri 2016 a je plánovaný na obdobie rokov 2016 – 2020.

Párové výmeny orgánov sú jednou z možností riešenia imunologicky komplikovaných pacientov. Na Slovensku sa párové výmeny realizujú sporadicky, avšak program koordinovaný na národnej úrovni neexistuje. Očakávaným prínosom zapojenia do projektu ENCKEP je vypracovanie modelu pre optimálne párovanie potenciálnych inkompatibilných párov žijúci darca a príjemca obličky na Slovensku, vypracovanie legislatívnych a logistických podkladov pre párové výmeny orgánov na národnej i medzinárodnej úrovni a štandardizácia predtransplantačných vyšetrení potenciálnych príjemcov obličiek na Slovensku. 

Generálny sponzor