Urologická klinika s Centrom pre  transplantácie obličiek - transplantácie obličiek

Prednosta: Prof. MUDr. Dr. h.c. Ján Breza, DrSc.

Zástupca prednostu pre transplantácie obličiek: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

Korešpondenčná adresa:

Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek
Univerzitná nemocnice Bratislava, nemocnica akad. Dérera
Limbová 5, 83305 Bratislava
Tel.: 02/ 5954-2368, -2293
Fax: 02/ 5954-3578
email: zuzana.zilinska@kr.unb.sk

 

Chirurgická klinika s Centrom pre transplantácie pečení - transplantácie pečene

Prednosta: Prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Chirurgická klinika s Centrom pre transplantácie pečení
Univerzitná nemocnice Bratislava, nemocnica akad. Dérera
Limbová 5, 83305 Bratislava

 

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) - transplantácie srdca

Primár: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH)
Pod krásnou hôrkou 1,  833 48 Bratislava
tel. 02/ 59320263
e-mail:  transpl@nusch.sk
www.nusch.sk

 

Transplantácie pľúc sa realizujú:

Fakultní nemocnice Motol Praha, Česká republika

Pred a potransplantačná starostlivosť: Centrum prípravy pacientov na transplantáciu pľúc

Vedúca Centra - primár: MUDr. Hájková Marta, CSc. MPH

Kontaktná adresa:

Klinika pneumológie a ftizeológie SZU a UNB
Ružinovská 6, 826 56 Bratislava
Telefón: +421 2 48234488-9
Fax: +421 2  4823 4671 (442)
e-mail: hajkova@unb.sk, senkova@ru.unb.sk

 

Národná transplantačná organizácia

Riaditeľ: MUDr. Daniel Kuba, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Národná transplantačná organizácia
Limbová 14
831 01 Bratislava

ďalšie kontakty na: www.nto.sk

Generálny sponzor