Transplantácia krvotvorných buniek

Transplantačné centrá pre Transplantácie krvotvorných buniek (kostnej drene) 18.9.2017

Bratislava

  • Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ

Prednosta: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Zástupca prednostu kliniky: MUDr. Andrej Vranovský, PhD.

Korešpondenčná adresa: Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ; Klenová 1, 833 10 Bratislava

Telefón: 02 59378 (kl. 462, 225)

e-mail:  avranovsky@gmail.com

  • Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP

Prednostka: doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Zástupkyňa prednostky kliniky: MUDr. Júlia Horáková, PhD.

Korešpondenčná adresa: Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP

                                                                         Limbová 1, 833 40 Bratislava

Telefón: 02 59371 (kl.: 939, 927)

e-mail:  horakova@dfnsp.sk

  • Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB         

Prednostka: Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Zástupca prednostky kliniky: doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Korešpondenčná adresa: KHaT LF UK, SZU a UNB; Antolská 11, 851 07 Bratislava

Telefón/fax: 02 6867 3580/ 02 6353 2167

e-mail: mistrik@pe.unb.sk


Košice

  • Klinika hematológie a onkohematológie UN L.Pasteura Košice

Primár: MUDr. Tomáš Guman, PhD

Korešpondenčná adresa: Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura,

  Tr. SNP č.1, 041 66 Košice

Telefón/fax: 055 640 4410/ 055 640 4426

e-mail: tomas.guman@unlp.sk


Banská Bystrica

  • Hematologické oddelenie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Primár: MUDr. Alexander Wild

Korešpondenčná adresa: HO FNsP FDR, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 B.Bystrica

Telefón/fax: 048 441 2180/ 048 413 4049

e-mail: awild@nspbb.sk

 


Martin

  • Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM

Prednosta: Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Zástupca prednostu kliniky: MUDr. Ján Hudeček,  CSc.

Korešpondenčná adresa: Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM,

                                                      Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Telefón/fax: 00421 43 4132061

e-mail: hudecek@unm.sk