Pracoviská

Bratislava

Urologická klinika s Centrom pre  transplantácie obličiek - transplantácie obličiek

Prednosta: Prof. MUDr. Dr. h.c. Ján Breza, DrSc.

Primár transplantačného oddelenia: MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA

Korešpondenčná adresa:

Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek
Univerzitná nemocnice Bratislava, nemocnica akad. Dérera
Limbová 5, 83305 Bratislava
Tel.: 02/ 5954-2578, -2293
Fax: 02/ 5954-3578
email:zuzana.zilinska@kr.unb.sk

Chirurgická klinika s Centrom pre transplantácie pečení - transplantácie pečene

Prednosta: Prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Chirurgická klinika s Centrom pre transplantácie pečení
Univerzitná nemocnice Bratislava, nemocnica akad. Dérera
Limbová 5, 83305 Bratislava

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) - transplantácie srdca

Primár: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH)
Pod krásnou hôrkou 1,  833 48 Bratislava
tel. 02/ 59320263
e-mail:  transpl@nusch.sk
www.nusch.sk

Transplantácie pľúc sa realizujú:

Všeobecná nemocnica AKH (Allgemeines Krankenhaus) vo Viedni

Pred a potransplantačná starostlivosť: Centrum prípravy pacientov na transplantáciu pľúc

Vedúca Centra - primár: MUDr. Hájková Marta, CSc. MPH

Kontaktná adresa:

Klinika pneumológie a ftizeológie SZU a UNB
Ružinovská 6, 826 56 Bratislava
Telefón: +421 2 48234488-9
Fax: +421 2  4823 4671 (442)
e-mail: hajkova@unb.sk, senkova@ru.unb.sk

Národná transplantačná organizácia

riaditeľ: MUDr. Daniel Kuba, PhD.
Korešpondenčná adresa
Národná transplantačná organizácia
Limbová 14
831 01 Bratislava

ďalšie kontakty na: www.nto.sk

Banská Bystrica

II. Interná klinika SZU - transplantácie obličiek a transpalntácie pečene

Vedúci Transplantačného centra: MUDr. Eva Lackova, PhD.

Korešpondenčná adresa

Transplantačne centrum
Univerzitná nemocnica  F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
97517 Banská Bystrica
Tel./Fax: 048/4412651, Fax:048/4132951
email: elackova@nspbb.sk

Martin

Chirurgická klinika a transplantačné centrum - transplantácie obličiek

Prednosta: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Primár Transplantačno-nefrologického oddelenia: doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Vedúci koordinačného centra: MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

Korešpondenčná adresa

Chirurgická klinika a transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 01 Martin
tel: 043/4203184
email: tc@unm.sk

Košice

Transplantačné oddelenie UNLP - transplantácie obličiek

Primár: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, CETC

Zástupkyňa primára: MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.

Korešpondenčná adresa

Transplantačné oddelenie
Trieda SNP 1
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
040 66 Košice
tel: 055/6403766
fax: 055/6402441
email: transplantodd.snp@unlp.sk